ગુજરાતી  – વૈજ્ઞાનિક યુરોપિયન

તાજેતરના, સંશોધન, સમાચાર, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની વાર્તા વાર્તા વાર્તા  અથવા તાજેતરના વૈજ્ઞાનિક સામયિકોમાંથી શિક્ષણ . 

સાયન્ટિફિક યુરોપિયનની ભાષા આવૃત્તિ વાંચવા માટે નીચે ક્લિક કરો કરો કરો 

Научный европейский теперь доступен в нескольких языки. Вдохновение молодых умов на будущее участие в научных исследованиях и инновациях лежит в основе экономического развития и процветания общества. Лучший способ сделать это — познакомить их с последними исследованиями и научными и технологическими разработками на их родном языке для облегчения понимания и оценки (особенно для тех, чей родной язык не английский).  Поэтому для пользы и удобства студентов и читателей, нейронный перевод of Научный европейский доступен на нескольких языках. Пожалуйста, выберите ваш язык из таблицы. Научный европейский издается на английском языке. 

- Реклама -
96,703ПоклонникиПодобно
61,852ПодписчикиПодписаться
1,860ПодписчикиПодписаться
31ПодписчикиПодписаться