ລາວ – ວິທະຍາສາດເອີຣົບ

ຫຼ້າ ສຸດ, ການ ຄວ້າ ຄວ້າ, ຂ່າວ, ເລື່ອງ ວິ ວິ ທະ ຍາ ສາດ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ຫຼື ການ ສາ ຈາກ ວາ ລະ ວິ ທະ ຍາ ສາດ ຜ່ານ ມາ ມາ.

Научный Европейский

Научный европейский теперь доступен в нескольких языки. Вдохновение молодых умов на будущее участие в научных исследованиях и инновациях лежит в основе экономического развития и процветания общества. Лучший способ сделать это — познакомить их с последними исследованиями и научными и технологическими разработками на их родном языке для облегчения понимания и оценки (особенно для тех, чей родной язык не английский).  Поэтому для пользы и удобства студентов и читателей, нейронный перевод of Научный европейский доступен на нескольких языках. Пожалуйста, выберите ваш язык из таблицы. Научный европейский издается на английском языке. 

- Реклама -
95,599ПоклонникиПодобно
48,425ПодписчикиПодписаться
1,775ПодписчикиПодписаться
32ПодписчикиПодписаться